محصولات

تصاویر ذیل مربوط به شرکت مبدل سازان ژرف اندیش می باشد

7fdec5f783c14721cbfcdaf92e990a2eZLgTFsMkLa8dOe39 5
مونتاژ برد با استفاده از تجهیزات صنعتی پیشرفته
mobadel sazan dakheli
مونتاژ برد های روشنایی (LED)
7fdec5f783c14721cbfcdaf92e990a2eZLgTFsMkLa8dOe39 2
مونتاژ برد های DIP
7fdec5f783c14721cbfcdaf92e990a2eZLgTFsMkLa8dOe39 3
مونتاژ برد های SMD
7fdec5f783c14721cbfcdaf92e990a2eZLgTFsMkLa8dOe39 6
مونتاژ برد های SMD،DIP و دو رو
7fdec5f783c14721cbfcdaf92e990a2eZLgTFsMkLa8dOe39 9 1
ترانس جرقه زن مشعل (گازی و گازوئیلی)
7fdec5f783c14721cbfcdaf92e990a2eZLgTFsMkLa8dOe39 14 1
ترانس تک فاز
7fdec5f783c14721cbfcdaf92e990a2eZLgTFsMkLa8dOe39 31
ترانس سوئیچینگ (فریتی)
7fdec5f783c14721cbfcdaf92e990a2eZLgTFsMkLa8dOe39 17
ترانس قاب دار (رزینی)
7fdec5f783c14721cbfcdaf92e990a2eZLgTFsMkLa8dOe39 27
ترانس پایه دار (روبردی)